REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [E-sztukateria]

z dnia [01.02.2017]

 

§ 1 – Definicje

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. 

 

Sprzedający: Ext Molding Piotr Niedzielski, 87-100 Toruń ul. Bolesława Chrobrego 28A NIP: 876-138-46-27, REGON: 870434012 GIODO: 

 

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: Ext Molding Piotr Niedzielski NIP: 876-138-46-27, REGON: 870434012

KONTO BANKOWE: Idea Bank 57 1950 0001 2006 3417 4102 0001

 

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [E-sztukateria elewacyjna]. 

 

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem [adres www], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. 

 

Towar – towar bądź usługa będąca przedmiotem oferty Sklepu Internetowego.

 

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy [Ext Molding Piotr Niedzielski] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę towaru, cenę oraz termin realizacji. 

 

 

§ 2 - Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem [adres www].
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem [adres www], prowadzony jest przez firmę Ext Molding Piotr Niedzielski, 87-100 Toruń ul. Bolesława Chrobrego 28A NIP: 876-138-46-27, REGON: 870434012, nr GIODO, Idea Bank 57 1950 0001 2006 3417 4102 0001.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 5. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 6. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 7. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ext Molding Piotr Niedzielski  zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca dostarczenia zakupionych Towarów, wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o zasadach montażu i prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 11. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Towarów oferowanych w Sklepie.

 

 

§ 3 - Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja lub podanie kompletnych i właściwych danych w momencie składania Zamówienia.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa podmiotu];
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

§ 4 - Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  • dodanie produktu do koszyka;
  • wybór rodzaju dostawy;
  • wybór rodzaju płatności;
  • wybór miejsca dostawy;
  • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia i jest jednoznaczne  z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 4. Realizacja Zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie do 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Wysłanie Towarów następuje w terminie określonym na stronach internetowych Sklepu, a dla Zamówień złożonych z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na stronach internetowych Sklepu. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia Zamówienia.
 6. Zakupione Towary są wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłane wybranym przez Klienta rodzajem dostawy pod wskazany przez Klienta adres, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 ust. 7b.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia;
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);
  • wybranej metody płatności;
  • wybranego sposobu dostawy.
 1. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz informacje i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 7a.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

§ 5 – Dostawa, ceny i metody płatności

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w sposób wybrany w trakcie składania Zamówienia.

 

 

§ 6 - Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi w rozumieniu art. 38 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, ponieważ przedmiotem świadczenia jest rzecz służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 4. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

§ 7 - Reklamacje dotyczące Towarów

 

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru wobec Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient będący konsumentem może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedającego, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 8. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 9. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar używany – przed upływem roku od momentu wydania towaru Klientowi.
 2. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest Towar używany – przed upływem roku od momentu wydania towaru Klientowi.

 

 

§ 8 - Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Ext Molding Piotr Niedzielski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ext Molding Piotr Niedzielski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Ext Molding Piotr Niedzielski, mailowo na adres biuro@extmolding.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego, jeśli jest on dostępny na stronie Sklepu.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Ext Molding Piotr Niedzielski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

§ 9 - Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [nazwa podmiotu] a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem [nazwa podmiotu]  deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.
 4. Ext Molding Piotr Niedzielski  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z stawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz.U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 133, poz. 1204). Klient, podając [nazwa podmiotu]  podczas rejestracji lub przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez [nazwa podmiotu]  w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: http://extmoldingbierzaca201603.pasaz24.pl/politykaprywatnosci
 5. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientów w zakładce Regulamin, tj. pod adresem http://extmoldingbierzaca201603.pasaz24.pl/regulamin  W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 7. Ext Molding Piotr Niedzielski zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 8. Ext Molding Piotr Niedzielski  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Ext Molding Piotr Niedzielski umożliwia Klientowi określenie warunków przechowywanialub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 

Załącznik nr 1 – wzór  umowy wykonania sztukaterii elewacyjnej