ARON-CD 4kg

O produkcie

Aron CD - Klej służy do mocowania powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością oraz elastycznością.
Do stosowania na zewnątrz.
Składnik A (1kg) mieszanka mokra + Składnik B (3 kg) mieszanka sucha.

0000000471

Nowość

OPIS PRODUKTU:
Klej służy do mocowania powlekanych profili dekoracyjnych LINTON. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością oraz elastycznością.
Do stosowania na zewnątrz.
Składnik A (1kg) mieszanka mokra + Składnik B (3 kg) mieszanka sucha.


SPOSÓB STOSOWANIA:
Przed użyciem składnik A dodać w całości do składnika B. Całość przemieszać ręcznie lub wolnoobrotową wiertarką z osadzonym mieszadłem jak do tynków lub szpachlówek gipsowych. Odczekać 5-10 minut i ponownie wymieszać. Klej należy nanosić w postaci nierozcieńczonej za pomocą szpachelki lub pacy ze stali nierdzewnej.
Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od 10C do 30C na nienasłonecznionej powierzchni, w dni wolne od deszczu i mgły. Narzędzia czyścić wodą wodociągową bezpośrednio po zakończeniu robót.

PRZECHOWYWANIE:
W oryginalnych opakowaniach produkt zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10C do 40C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem !

NORMY I ATESTY:
Klej cementowo-dyspersyjny ARON-CD przebadany został przez Ośrodek Badawczo  Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM zgodnie z metodyką ich badań dla oznaczania jakości klejów do mocowania dekoracyjnych sztukaterii styropianowych. Z badań wynika, że klej cementowo-dyspersyjny ARON-CD spełnia postanowienia deklarowanych parametrów i jest przydatny montażu dekoracyjnych listew styropianowych.
Atest Spektrochemu nr S-75/2012.


OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:
Xi Produkt drażniący.
S2 Chronić przed dziećmi.
S22 Nie wdychać pyłu.
S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej - pokazać etykietę i opakowanie.
S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Download