ARON-TEX

O produkcie

ARON-TEX - siatka zbrojąca w postaci pasty. Przeznaczona jest do zbrojenia i renowacji istniejących już rys, pęknięć w tynkach, płytach gipsowych, kominach itp. Jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niezawierającym lotnych rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych.

1 szt -

0000000478

Nowość

OPIS PRODUKTU :

ARON-TEX - siatka zbrojąca w postaci pasty. Przeznaczona jest do zbrojenia i renowacji istniejących już rys, pęknięć w tynkach, płytach gipsowych, kominach itp. Jest wyrobem wodorozcieńczalnym, niezawierającym lotnych rozpuszczalników organicznych. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych.

SPOSÓB STOSOWANIA

Masę należy nanosić w postaci nierozcieńczonej na suche, oczyszczone i mocne podłoże.
Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia od 10 stopni C do 20 stopni C na nienasłonecznionej powierzchni, w dni wolne od deszczu i mgły. Po całkowitym wyschnięciu uzyskaną powierzchnię daje się szlifować. Narzędzia czyścić wodą wodociągową bezpośrednio po zakończeniu robót.

PRZECHOWYWANIE:

W nieotwieranych opakowaniach masa zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10 stopni C do 30 stopni C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem !
Masa jest wyrobem niepalnym.

NORMY I ATESTY:

Masa zbrojąco-uszczelniająca ARON-TEX przebadana została przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM i spełnia wymagania normy:
PN-EN ISO 11600:2004 „Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów”.
Atest Spektrochemu nr 169/2014.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:
S2 Chronić przed dziećmi.
S20 Przy pracy nie jeść i nie palić.
S24 Unikać kontaktu ze skórą.
S25 Unikać kontaktu z oczami.
S26 W razie zetknięcia z oczami, oczy dokładnie przepłukać wodą i skonsultować się z lekarzem.
S27 Zabrudzone i zamoczone opakowanie natychmiast ściągnąć.
S28 W razie zetknięcia ze skórą natychmiast zmyć wodą i mydłem.
S40 Podłogę i zabrudzone przedmioty czyścić przy pomocy wody z detergentem.
S45 W razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast wezwać lekarza i pokazać etykietę.
S46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać etykietę i opakowanie.

Download